Tausta ja tarve

Maaseudun palvelujen tuottaminen ja maaseudulla työllistyminen edellyttävät uusien, nopeita tietoliikenneyhteyksiä hyödyntävien toimintamallien käyttöönottoa. Yritysten liiketoiminnassa ja kolmannen sektorin elinkeinollisessa palvelutuotannossa käytetään jatkossa yhä enemmän digitaalisia ratkaisuja.

Myös käynnissä oleva sote- ja maakuntauudistus perustuu vahvasti digitalisaation hyödyntämiseen palvelutuotannossa. Se tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia paikallisille lähipalvelutuottajille.

Digitaalisia palveluja hyödyntämällä yritykset kykenevät tavoittamaan asiakkaansa maaseudulta käsin, verkostoitumaan yhteistyökumppaneiden kanssa etäisyyksistä riippumatta sekä joissakin tapauksissa jakelemaan digitaalisessa muodossa olevat lopputuotteensa verkon kautta. Esimerkiksi kaksisuuntaista videoyhteyttä hyödyntämällä voidaan tuottaa uusia digitaalisia viestintä-, koulutus- ja neuvontapalveluja.

Toimintojen onnistumiseksi tarvitaan uutta digitaalista osaamista sekä digiverkostoitumisen hyödyntämistaitoja maakuntien sisäisissä ja ylimaakunnallisissa palvelutoiminnoissa.

Tavoitteet

 • Rajaton verkosto -kehittämishankkeen tavoitteena on lisätä maaseutualueiden kestävyyttä ja elinvoimaisuutta sekä luoda työkaluja uudelle yritystoiminnalle.
 • Valmennus-, neuvonta -ja verkostopalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen
 • Asuinympäristön ekologisuuden ja turvallisuuden lisääminen
 • Maaseudun infrastruktuurin hyödyntämisen tehostaminen
 • Alueiden yhteisöllisyyden, osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien kehittäminen

Päätavoitteet

 • Digitaalisuuden kehittäminen ja hyödyntäminen kohderyhmille suunnatuissa valmennus- ja neuvontapalveluissa sekä näiden verkostoitumisessa
 • Uusien sähköisten menetelmien käyttöönotto kohderyhmien vertaistoiminnassa ja osaamisen kehittyminen elinkeinotoiminnassa
 • Toimijoiden digiosaamisen parantaminen ja monipuolistaminen
 • Toimijoiden aktivoiminen, valmentaminen ja neuvominen digitaalisen viestinnän hyödyntämisessä: internetpohjaiset työskentelyalustat, videoneuvottelupalvelut, pilvipalvelut, videoasiointi, sosiaalinen media
 • Digiosaajien veturiverkoston syntyminen, joka levittää osaamista ja hyvien käytäntöjen malleja ympäristöönsä

Osatavoitteet

 • Ylimaakunnallisen eValmennus- ja eNeuvontapalveluverkoston rakentaminen ja toiminnan juurruttaminen
 • Uusien digitaalisten toimintakulttuurien ja verkostoitumismahdollisuuksien hyödyntäminen kohderyhmissä, jota kautta tuetaan maaseudun uusien yritysten perustamista
 • Paikallisten toimijoiden ylimaakunnallisen vuorovaikutuksen, viestintäosaamisen ja yhteisöllisyyden kehittyminen kaikilla tasoilla: kumppanuustoiminnan tehostuminen ja uudistuminen internetpohjaisia palveluja hyödyntämällä
 • Digiviestinnän osaamisen kasvu, joka palvelee osallistujien aktivoitumista, osallistumista ja työllistymistä
 • Kustannusten vähentäminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen: pitkien välimatkojen vaikutusten poistaminen ja toimintojen tehostaminen digitaalisuuden avulla
 • Syntyneen verkoston ja veturipisteiden mahdollisuus tukea maaseudun viranomaistoimintoja ja vapaaehtoista pelastuspalvelua

Toiminta

Käynnistäminen huhtikuu - lokakuu 2017

 • Potentiaalisten kohderyhmien, palvelujen ja palvelutuottajien kartoittaminen ja toimijoiden aktivoiminen
 • Käytössä olevien laitteiden ja tietoliikenneyhteyksien tason selvittäminen ja niihin liittyvät kehitystarpeet
 • Kohderyhmien viestinnän ja palvelutuotannon digiosaamisen tason selvittäminen ja niihin liittyvät kehitystarpeet
 • Alueellisten valmennussuunnitelmien laatiminen selvitysten perusteella

Kehittäminen lokakuu 2017 - helmikuu2020

 • Digitaalisten palveluiden käyttöönoton valmennus ja käytön tuki
 • Etätoimintojen koeluonteinen käyttöönotto valmennus- ja neuvontatoiminnoissa, hyvien toimintojen edelleen kehittäminen ja vakiinnuttaminen
 • Valmennus- ja neuvontatarpeita vastaavien digipalvelujen käynnistäminen yhteistyössä palvelujen tuottajien kanssa, teemapalvelualueiden muodostaminen (esim. kylien liiketoiminta, verotus, lainsäädäntö, kyläyhdistysten toiminnan kehittäminen, asukkaiden digitaalisten palvelujen käytön tuki)
 • Digitaalisten mahdollisuuksien selvittäminen kohderyhmien omaehtoisessa verkostoitumisessa sekä verkostoitumisen aktivointi esim. valmentamalla hyödyntämään digitaalisuutta yrityksen markkinoinnissa ja viestinnässä
 • Digitoimintakulttuurin juurruttaminen, mm. videoasioinnin ja internetpohjaisten työskentely-alustojen hyödyntäminen syntyvien osaamisratkaisujen ylimaakunnallisessa levityksessä

Digitaalisten toimintojen arviointi lokakuu 2018 - toukokuu 2019

 • Uusien digitaalisten neuvonta- ja valmennuspalveluiden toimivuuden arvioiminen testiryhmien palautteen perusteella
 • Sähköisten palvelujen edelleen kehittäminen käyttökokemusten perusteella vastaamaan mahdollisimman hyvin tarvetta
 • Toimijoiden välinen vuorovaikutus, kumppanuus, digitaalinen viestintäosaaminen ja yhteisöllisyys kehittyvät kaikilla tasoilla (ylimaakunnalliset, maakunnalliset ja paikalliset toimijat) hankkeen aikana

Jatkuvuus lokakuu 2018 - helmikuu2020

 • Hankkeessa käynnistetyt maakuntien väliset kumppanuusverkostot jatkavat pysyvinä verkostoina hankkeen jälkeen
 • Kohderyhmien osaaminen on yhteisessä käytössä hankealueella - hyvät käytännöt leviävät
 • Sähköisten palvelumenetelmien koemarkkinointi tuotanto-olosuhteissa (palvelun tuottajalla on käytössään hankkeen sähköisen palvelu-tuotannon valmennus- ja neuvontapalvelut)

Kalenteri