Viestintäsuunnitelma

Päätavoitteet

Kuluntalahti tulee tunnetuksi monipuolisena, asukasmäärältään sekä palveluiltaan kasvavana rantakylänä.


Konkreettiset tavoitteet

* Viestinnän kohderyhminä ovat kaikki toiminnan kehittämiseen vaikuttavat osapuolet.

* Pyritään vuorovaikutteiseen toimintaan ja lisäämään tietoisuutta kulloisenkin kohteen osalta.

- vaikuttavuutta vahvistetaan tarkoituksenmukaisella eri medioiden samanaikaisella käytöllä.

- viestinnällä jaetaan tietoa, kehitetään kylän yhteishenkeä, yritysten ja asukkaiden välistä yhteistyötä.

- viestinnällä kannustetaan kylän asukkaat mukaan yhteistyöhön.

 

Organisaatio

* Viestinnästä ja sen kehittämisestä vastaa Kuluntalahden kyläyhdistys.


Rahoitus

* Viestintätoiminnan rahoituksesta vastaa pääsääntöisesti Kuluntalahden kyläyhdistys.


Seuranta

* Kuluneen vuoden viestinnän seurantaa ja arviointia käsitellään Kuluntalahden kyläyhdistyksen järjestämissä kyläkokouksissa.


Toimenpiteet

Sisäinen viestintä

Sisäinen viestinä = kyläyhdistyksen sisällä tapahtuva viestintä.

* Henkilökohtainen yhteydenpito
* Sähköposti
* Tekstiviestit
* Kirjeet ja tiedotteet
* Neuvottelutilaisuudet ja kokoukset

 

Ulkoinen viestintä

Ulkoinen viestintä= kyläyhdistyksestä ulospäin tapahtuva viestintä.

* Henkilökohtaiset kontaktit, yhteydenpito
* Tapahtumat
* Kirjeet
* Ilmoitustaulut
* Tiedotusvälineet (lehdet, radio, TV:n Pohjois-Suomen uutiset)
* Kylätiedotteet
* Kylä- ja palveluesitteet
* Kortit ja tarrat
* Opasteet
* Tietoverkot: sähköposti ja kylän kotisivut (www-sivut)
* Videot, CD ja DVD- tallenteet

Kuluntalahden kyläyhdistyksen viestinnässä voidaan käyttää logon omaisesti
värillistä Kuluntalahden opasteviittaa.


Iskulauseet

* Maaseutumainen rantakylä
* Käy katsomassa
* Asetu taloksi
* Elämänlaatua aidossa maalaismaisemassa
* Yritteliäs kylä
* Ym.


Viestintäkanavia

* Tapahtumat
* Kyläkokoukset, juhlat

* Kainuussa ja valtakunnassa ilmestyvät lehdet

- Menovinkit
- Maksetut ilmoitukset

* Oma kylätiedote ja palveluopas; jakelu Kuluntalahti – Salmijärven alueen asukkaille.

* Kyläesite
- Monivärikuvitus, koko A4, sivumäärä 8, painosmäärä 3000 kpl, valtakunnallinen jakelu

* Kylän palveluopas

- Palvelujen ja yritysten esittely, koko A5, sivumäärä 12, painosmäärä 1000 kpl; jakelu Kuluntalahti – Salmijärvi alue ja Kajaanin infopisteet

* Kylään muuttaneen kirja

- Kartongille painettu, koko A4, varustettu tervetuliaisteksteillä; luovutetaan vuosittain uusille kylään muuttaneille

* Radioviestintä

- Maksetut mainokset
- Menovinkit

* Tietoverkot

- Kylän kotisivut ”Kainuun kylät” formaatissa
- Sähköposti ja matkapuhelimien tekstiviestit


Perustiedot alueesta

Alueen nimi Kuluntalahti - Salmijärvi
Kylä on maaseutumainen Kajaanin kaupunginosa, jolla on voimassa Kirkkoaho-
Pärsänsuo– Takkaranta osayleiskaava vuodelta 1998, Nuasjärven osayleiskaava vuodelta 2000, Hannusrannan ja Jormuanlahden osayleiskaava vuodelta 2005 ja Kuluntalahden taajaman osayleiskaava kesältä 2006.

 

Alueella toimivat :

Kuluntalahden koulu, luokat 1. – 6., esikoululuokka ja lasten iltapäiväkerho
Kajaanin Kaukametsän opiston opintopiirejä
Kajaanin kaupungin kirjaston kirjastoauto
Kuluntalahden Kyläyhdistys ry.
Kuluntalahden Martat ry.
Voimistelu- ja Urheiluseura Kuluntalahden Kunto ry ja sen ohjaamat liikuntakerhot


Kyläyhdistyksen toimintaa:

Yhteistyö Kuluntalahden koulun kanssa

• Koulun viestintään osallistuu Kuluntalahden kylän kotisivujen kautta kyläyhdistyksen kotisivujen hoitaja.
• Kuluntalahti – Salmijärven asukkaille, oppilaiden vanhemmille järjestettävät yhteiset juhlat ja tilaisuudet.
• Kylän ja koulun yhteiset talkoo- ym. tapahtumat.


Yhteistyökumppanit:

Koulu, päiväkoti, kyläkauppa ja asiamiesposti, kaupungin viranhaltijat ja luottamushenkilöt, Kainuun maakunta – kuntayhtymä, Kainuun Te-keskus, Kainuun Nuotta ry, Kajaanin yliopistokeskus, Kajaanin opettajakoulutusyksikkö, Kainuun kylä- ja asukastoimikunnat

 

Viestintästrategia

Viestintästrategian lähtökohtia

* Luo toimintaedellytyksiä yhteisölliselle ja taloudelliselle toiminnalle.
* Kehitys suunnataan verkostoituneisiin, dynaamisiin, limittyviin neuvottelu-
systeemeihin, joissa suunnittelu ja ohjaus eivät kohdistu vain ylhäältä alas vaan eri toimijoiden jatkuvana vuoropuheluna.
* Moniulotteinen järjestelmä rakentuu useiden toimijoiden keskeiselle vuorovaikutukselle.

Ongelmakentän tunnistaminen

* Informaation luotettavuus. Erottaa olennainen. Tietää, mikä olennaista oman toiminnan kannalta.
* Uuden tiedon tulva. Uutta tietoa tulee enenevässä määrin uusista lähteistä.
Kaikkea ei ole mahdollista analysoida ja käyttää.
* Ongelmien tunnistaminen ja niiden liittyminen toisiinsa. Ongelmia vaikea rajata ja huomata niiden liittymistä toisiinsa.
* Arvojen erilaisuus. Erilaisuudesta nousevat erilaiset arvot saattavat johtaa poliittisiin ja kulttuurisiin konflikteihin.

Viestinnällisen ajattelun lähtökohdat Kuluntalahden kyläyhdistyksessä

* Viestinnän on oltava avointa ja siihen on osallistuttava niiden, joita kulloisetkin ongelmat koskevat.
* Viestinnän on perustuttava laaja-alaiselle ja monipuoliselle tietopohjalle, jota on saatu monista lähteistä ja monista näkökulmista.
* Ajattelua ja toimintaa sekä suunnittelua ja toimeenpanoa ei voi erottaa toisistaan.

Viestintästrategian lähtökohtia

* Kaiken taustalla on tarve saada kylän asukkaat pysyväksi osaksi kyläyhteisön kehittämissuunnittelua.
* Keskeistä on nähdä asiat eri tavoin, eli hyväksyä yhteiskunnan erilaisuus.
On pyrittävä löytämään keinoja ymmärtää ja hyväksyä erilaisia näkökulmia, mutta samalla etsiä yhdessä asioiden sopivuutta ja merkitystä
* Oikeita ja hyviä toimenpiteitä ovat ne, joista päästään yhteisymmärrykseen.

Toiminnan vaikutukset viestintästrategiaan

* Toiminnalliset valinnat tulee lähtökohtaisesti tehdä vasta keskustelun jälkeen.
* Tieto olosuhteista, syistä ja seurauksista, moraalisista arvoista ja etiikasta luodaan keskusteluissa näkemyksistä, mielipiteistä ja faktoista.
* Tiedon tulee koostua laajasta kokemuspohjasta, osallistujien teknisestä, kulttuurisesta ja moraalisesta tiedosta.
* On tiedettävä koska sanotaan, kenelle, millä tavalla ja miten.


Nykytilan analyysi

Vahvuudet

* Kuluntalahden kyläyhdistys on kehittyvä Kuluntalahti – Salmijärven alueen
alueellinen yhdistys. Kehitys näkyy kehittämistoiminnan kasvuna, hanketoiminnan kehittymisenä ja talouden kasvuna.
* Kyläyhdistyksen toiminnan uusien muotojen haku mahdollistaa alueen kehittymisen. Toiminnassa sitoudutaan kylän kehittämiseen.
* Kyläyhdistyksellä on perinteitä toimia alueensa kehittäjänä ja se saa tukea yhteistyökumppaneiltaan.
* Kyläyhdistyksen yhteistyö on alueellaan vahvistuvaa ja toivottua. Erityisesti yhteistyö koulun, Martta- ja muiden järjestöjen kanssa on vakiintunutta.

Heikkoudet

* Kauppa-, liikenne-, sosiaali- ja monien muiden palvelujen heikennysten uhka kohdistuu myös Kuluntalahti – Salmijärven alueelle.
* Kaupungin tiukka talous tuo lisääntyvää epävarmuutta sekä hidastaa kehittämistoimenpiteitä.
* Lisääntynyt omakotirakentaminen ja uusien asukkaiden muutto alueelle
 lisää haasteita yhteydenpidolle ja yhteistyön organisoitumiselle.
* Vuorovaikutus kylän, eri asteisten viranomaisten ja luottamushenkilöiden välillä ei ole vielä riittävää ja löytänyt tarpeellisia muotojaan.


Kuluntalahden kyläyhdistyksen viestinnän toimenpideohjelma

Konkreettiset tavoitteet

* Hankkeiden suunnittelussa ja käynnistämisessä viestintään tulee kiinnittää
 erityistä huomiota.
* Viestinnällä jaetaan tietoa, kehitetään asuinalueen, yritysten ja henkilöiden yhteistyötä. Muutetaan kehittämisen esteinä olevia    asenteita.  
* Saadaan viestinnällä asukkaat mukaan alueensa kehittämistyöhön ja luodaan sillä pohjaa pitkävaikutteisemmalle kehitystoiminnalle.

Viestinnän muodot

* Viestintä jakautuu sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Sisäinen viestintä suunnataan kylän sisälle. Ulkoinen viestintä kohdistetaan asuinalueen ulkopuolelle ja on samansisältöistä kuin sisäinenkin viestintä.
Viestintä perustuu kehittämistoiminnan tavoitteille.
Viestinnässä määritellään ja aikataulutetaan toimintaa niin, että se palvelee eri tyyppistä ja pituista kehittämistoimintaa.


Viestinnässä huomioitavat käytännön asiat

Perillemenon nopeus

Kylän kehittämistoiminnassa tulee joskus esille asioita, jotka vaativat nopeaa viestintää esim. kokouksen järjestäminen tai mielipiteen kysyminen. Silloin soveltuvat puhelin- ja sähköpostityyppiset viestintäkanavat, henkilötietoverkko ja jalkautuminen.

 

Asian tärkeys

Kehitystyön tärkeydestä johtuen joudutaan usein käyttämään viestinnän monia muotoja. Käytetään samanaikaisesti esim. julkisia tiedotusvälineitä, ilmoitustaulua, koteihin lähetettyjä tiedotteita. Viestinnän kohdistuessa erilaisiin kehittämishankkeisiin on ehdottoman tarpeellista varmistaa, että kaikki tahot, joita asia koskee saavat tietoa ajoissa ja voivat tuoda omat mielipiteensä asian käsittelyyn. Monipuolinen viestintä varmistaa toiminnan uskottavuutta ja aktivoi ihmiset osallistumaan kehitystyöhön.

 

Palautteen tärkeys

Asukkaiden kattava mielipiteiden kerääminen tärkeä ja myös vaikea osa viestinnässä ja kehittämistyössä. Tehokkailla viestinnän menetelmillä pyritään riittävän palautemateriaalin keräämiseen, asukkaiden aktiivisuuden lisäämiseen, vahvistamaan uskoa vaikuttamismahdollisuuksiin sekä oman kylähengen parantamiseen. Usko kehittämistyöhön vahvistuu, kun kaikkia asianosaisia kuullaan ja kuunnellaan.

 

Rahoitus

Viestinnän rahoituksesta vastaa pääasiassa Kuluntalahden kyläyhdistys ry.


Kuluntalahden kyläyhdistyksen kehittämistyössä käyttämät
viestinnän muodot

 

Henkilökohtainen vaikuttaminen

Kuluntalahden koulu on kyläläisten kohtaamispaikka, jossa erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien ja kerhojen yhteydessä ihmiset tapaavat ja voivat kertoa mielipiteitään.

Kyläkokousten lisäksi tarvitaan erikoisryhmille suunnattuja keskustelutilaisuuksia.
Asukkaille on järjestettävä vuosittain tilaisuuksia, joissa maakunnalliset ja kunnalliset päättäjät ja luottamushenkilöt ovat kuulijoina ja kylän asukkaat mielipiteitten ilmaisijoina.

 

Ilmoitustaulut

Asukkaille tarkoitetut ilmoitustaulut tarvitaan Kuluntalahden kaupan seinällä
ja Salmijärvellä Toppilan Hannusrannantien ja Kiiskitien risteykseen.

 

Ilmestyvät lehdet

Kylätoimikunta ja muut alueen yhdistykset ja järjestöt voivat tarvittaessa
julkaista lehtiä, joiden palstatilaa voidaan käyttää kyläyhdistyksen tärkeäksi
kokemaan viestintään.

Kainuun ja valtakunnan lehdille annetaan aihe-ehdotuksia kylästä tehtävistä
artikkeleista. Tiedotusvälineille järjestetään myös lehdistötilaisuuksia tärkeistä ajankohtaisista aiheista.

 

Tiedotteet

Koteihin jaettavat kyläyhdistyksen tiedotteet.
Jakelussa voidaan käyttää apuna Kuluntalahden koulun oppilaita.

 

Esitteet

Kuluntalahden kyläesitettä levitetään kunnan, maakunnan ja valtakunnan alueella.

 

Muistamiset painotuottein ja muistolahjoin

A4 kokoon valmistetulla ja tervetuliaistekstein painetulla ”tervetulokirjalla”
muistetaan vuosittain kylään Kuluntalahti – Salmijärven alueelle muuttaneita
uusia asukkaita.

Kylään vuosittain syntyneitä lapsia muistetaan koristeellisella valokuvakehyksellä.
Merkkivuosia täyttäviä kylän vanhoja asukkaita muistetaan kyläyhdistyksen
kulloinkin sopivaksi katsomalla tavalla.

 

Radion käyttö viestinnässä

Käytetään tapahtumien tiedotuksessa radion ”Menovinkit” palvelua.
Kutsutaan tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä järjestettäviin kyläyhdistyksen
tiedotustilaisuuksiin.
Ensisijainen kohderyhmä Kainuu.

 

Tietoverkot

Postitusta suoritetaan sähköpostina niiden omistajille.
Kylän kotisivut internetissä antavat päivitettyä tietoa kylän, koulun ja kylässä
toimivien järjestöjen asioista.

 

Video, DVD

Valmistetaan omaan käyttöön ja levitykseen kylää ja sen elämää esittävä
video tai DVD levyke.


Seuranta

Järjestetään vuosittain tilaisuus, jossa tilannearvioinnin kautta arvioidaan kulunutta vuotta. Kyläkokous on hyvä foorumi arvioinnille.

Kalenteri