Säännöt

LENTIIRAN KYLÄYDISTYSTYKSEN SÄÄNNÖT

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on LENTIIRAN KYLÄYHDISTYS ry Yhdistyksen kotipaikka on Kuhmo ja yhdistyksen toimialue on Lentiiran kylä ympäristöineen.

2. TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on kylänelinvoimaisen säilyttäminen ja kylän kehittäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja pyrkii aikaansaamaan yhteistoimintaa jäsenistönsä keskuudessa.
 2. toimii jäsentensä hyväksi julkaisu ja neuvontatoiminnan, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksien, kokokouksien, kurssien ja muun vastaavan toiminnan alueella.
 3. antaa lausuntoja ja tekee aloitteita ja esityksiä yhdistyksen alueen kehittämistä koskevissa asioissa yhdistyksen jäsenille, viranomaisille ja muille asianosaisille.
 4. toimii yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa ja edistää kotiseututyötä ja vastaavanlaista toimintaa, mikä tekee yhdistyksen toiminta-alueen miellyttäväksi ja kiinnostavaksi.
 5. tekee tunnetuksi toiminta-alueensa yleensä sekä sen palveluja ja tuotteita.
 6. avustaa kylästä kiinnostuneita neuvoin ja tiedonannoin.

Edellä mainittujen toteuttamiseksi yhdistys voi

 • kerätä jäsenmaksuja
 • ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia
 • omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • harjoittaa matkailua palvelevaa opastusta, kioski, matkamuisto- ja majoitusmyyntiä ja ATK-palvelutoimintaa.
 • järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja maksullisia tilaisuuksia asianomaisen luvan saatuaan.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun taloudelllisen ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallisille eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

3. JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen sen tarkoitusperät hyväksyvä henkilö ja yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus hakemuksesta hyväksyy.

Henkilöjäseneksi voidaan kaikki Lentiiran kylässä asuvat henkilöt.

Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, kunta, seurakunta, osakeyhtiö, osuuskunta tai muu oikeuskelpoinenyhteisö, joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen tarkoitusperiä.

Kunniajäsenekseen yhdistys voi kutsua yhdistyksen tarkoituksen ansiokkaasti toimineita henkilöitä.

4. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

Jäseniltä ei peritä liittymis- eikä jäsenmaksuja.

5. HALLITUS

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee  syyskokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain on hallituksen varsinaisista jäsenistä kolme erovuorossa, samoin heidän varajäsenensä. Erovuoroisuus määrätään ensin arvalla ja tämän jälkeen vuoron mukaan. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan vuoden alusta. Hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen jäseniä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksellä voi olla muita toimihenkilöitä niin kuin yhdistyksen hallitus päättää. Hallitus ottaa ja erottaa toimihenkilöt sekä päättää heidän tehtävistään ja palkkauksestaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä on läsnä.Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan siihen aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

6. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja molemmat yhdessä tai jompi kumpi yhdessä jonkun muun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

Hallitus voi määrätä toimihenkilön kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen pankki-, posti- yms. juoksevissa asioissa.

7. TILIT

Yhdistyksen tlikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8. YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu laitetaan paikallislehti Kuhmolaiseen ja yleisesti nähtävälle paikalle kylän keskustassa esimerkiksi kaupalle seitsemän ( 7 ) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Muut jäsenille tarkoitetut tiedonannot toimitetaan jäsenille postitse.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat vuosikokous ja syyskokous. Vuosikokous pidetään tammi-helmikuussa ja syyskokous syys-lokakuussa. Ylimääräinen kokous pidetään mikäli hallitus katsoo. siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa ( 1/ 10 ) yhdistyksen jäsenistä sitä vaatii. Kokous on pidettävä neljäntoista ( 14 ) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään työjärjestys
 5. esitetään edellisen vuoden toimintakertomus
 6. esitetään selonteko yhdistyksen taloudellisesta asemasta, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
 7. valitaan hallituksen muut jäsenet ja heille varajäsenet erovuoroisten tilalle
 8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varajäsentä
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaiseen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kolmekymmentä ( 30 ) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen 18-vuotta täyttäneellä kylässä asuvalla henkilöjäsenellä, sekä jäseneksi liittyneellä yhteisöjäsenellä äänioikeus. Kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni. Jokaisella kunniajäsellä on äänioikeus ja yksi ääni.

Asiat ratkaistaan, ellei näissä sännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten ennemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide. 

10. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan  yhdistyksen kokouksissa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä-

11. YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ehdotuksen hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat Lentiiran kylän kehittämistä edistävään toimintaan purkamisesta päättävän viimeisen kokokuksen määrämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

12. Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä

13 Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

Kalenteri