Hallinto

Vuosikokoukset

  • Ylintä päätäntävaltaa käyttää vuosikokous. Kainuun Nuotta ry:llä on kaksi ko­kous­ta vuodessa: kevätkokous (tilikokous) ja syyskokous (henkilövalintakokous).

Johtokunta

  • Johtokunnassa on edustaja jokaisesta Kainuun kunnasta ja lisäksi hänellä henkilö­koh­tainen varajäsen. Johtokunnassa on 14 varsinaista jäsentä ja 14 varajäsentä. Johtokunnan jäsenten kau­si on kaksivuotinen ja puheenjohtajan kolmivuotinen. Johtokunta kokoontuu n. 6 kertaa vuodessa.  

Johtoryhmä

  • Johtoryhmän muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, sekä toiminnanjohtaja. Johtoryhmä valmistelee asiat johtokunnan päätettäväksi sekä toteuttaa an­ne­tut pää­tökset. Johtokunta voi alistaa asian johtoryhmän päätettäväksi. Johtoryhmä kokoontuu n. 8 kertaa vuodessa.  

 

Toimialueet

  • Teema-alueiden kehittämistyöstä vastaavat toimialueille valitut vastuuhenkilöt.

 

Henkilöstö

  • Kainuun Nuotta ry. palkkaa hankkeissa tarvittavan henkilöstön hankkeiden ra­hoitus­suunnitelmien puitteissa. Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua joh­to­kun­nan ko­kouksiin. Hankevetäjien palavereissa tiivistetään hankkeiden välistä yhteis­työ­tä ja estetään päällekkäisyyksien syntymistä.

Johtosääntö

  • Kainuun Nuotta ry:llä on hyväksytty johtosääntö, jossa määritellään eri toimija tahojen päätöksentekovaltuudet ja vastuut.