Yhdistyksen säännöt

Perustiedot Kainuun Nuotta ry:stä
KAINUUN ALUEELLA TOIMIVIEN MAASEUDUN KYLÄYHTEISÖJEN JA TAAJAMIEN ASUKASYHDISTYSTEN SEKÄ NIIDEN TUKIJÄRJESTÖJEN PERUSTAMA YHDISTYS
1.    Yhdistyksen nimi on Kainuun Nuotta ja sen kotipaikka on Kajaanin kaupunki.

2.    Yhdistyksen tarkoituksena on Kainuun alueen asukkaiden yhteisten asioiden kehittäminen: asuinalueiden välisen yhteistyön ja viestinnän kehittäminen, elinvoimaisuuden kehittäminen, asukkaiden tiedollisten ja taidollisten tasojen nostaminen, maakunnasta ulospäin tapahtuvan yhteistoiminnan kehittäminen sekä kaikinpuolisen hyvinvoinnin edistäminen Kainuun alueella.

3.    Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa toimimalla Kainuun alueellisena jäseninään olevien kyläyhdistysten, ja niiden tukijärjestöjen yhteistyöelimenä, antamalla lausuntoja ja tekemällä anomuksia viranomaisille, järjestämällä yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, kehittämällä maakunnan kyläyhdistysten, asukastoimikuntien, niiden tukijärjestöjen sekä maakunnan ulkopuolisten vastaavien järjestöjen ja yhteisöjen välistä viestintää ja yhteistyötä julkaisemalla alueellista lehteä ja tiedotteita, rakentamalla alueellista tietoverkkopalvelua ja toimittamalla alueellisia radio-ohjelmia.

4.    Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi periä jäsenmaksuja, toimeenpanna rahankeräystä, arpajaisia sekä vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia.

5.    Yhdistyksen jäsenenä voi olla mikä tahansa Kainuun maakunnan alueella toimiva rekisteröity kyläyhdistys tai muu sellainen rekisteröity yhdistys, jonka katsotaan voivan edustaa alueensa asukkaita sekä sellainen rekisteröity järjestö, yhteisö tai muu oikeuskelpoinen organisaatio, joka toimii em. järjestöjen tukijärjestönä. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy johtokunta.

6.    Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä 8-11 muuta jäsentä. Johtokunnan jokaiselle jäsenelle valitaan syyskokouksessa henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan toimikausi on kolme kalenterivuotta. Johtokunnan muiden jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta siten, että puolet tai lähinnä puolet jäsenistä on vuosittain erovuoroisia. Erovuoroiset jäsenet valitaan arvalla ensimmäisellä toimikaudella.

7.    Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä niin vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei muualla näissä säännöissä toisin sanota. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

8.    Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa yhdessä.

9.    Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen, johtokunnan vuosikertomus sekä muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10.    Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsut syyskokouksen päättämässä ilmoitusvälineessä (sanomalehti, radio tai tietoverkko). Yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni, jota käyttää jäsenen valtuuttama edustaja.

11.    Syyskokous on pidettävä ennen joulukuun loppua ja sen tulee käsitellä seuraavat asiat:
  1.    Valita pykälässä 6 mainitut luottamushenkilöt erovuoroisten tilalle
  2.    Valita tarvittavat työryhmät seuraavaa kahta vuotta varten
  3.    Päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta
  4.    Valita kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja seuraavaa vuotta varten
  5.    Päättää kokouskutsujen ilmoitusvälineistä
(sanomalehti, radio, tietoverkko)
  6.    Päättää seuraavan vuoden talous- ja toimintasuunnitelmasta

12.    Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on pidettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa tapauksissa ratkaisee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

13.    Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
  1.    Esitetään hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikertomus
  2.    Esitetään edellisen vuoden tilit sekä tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja johtokunnan vastuuvapaudesta.
  3.    Muut kokouskutsussa mainitut asiat

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14.    Päätös sääntöjen muuttamisesta taikka yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, kun vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa. Kokouksessa on mainittava sääntöjen muuttamisen tai yhdistyksen purkamisen olevan asialistalla. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.