Turvallisuutta Kainuun maaseudulle-hankkeesta elämään

 

Yleishyödyllisen Turvallisuutta Kainuun maaseudulle -hankkeen tavoitteena on muodostaa Kainuun maakunnan alueelle maaseudun alueellisia vapaaehtoisia turvallisuusryhmiä, jotka omalla toiminnallaan edistävät maaseudun yleistä turvallisuutta ja toimivat tarvittaessa pelastustoimen tai jonkun muun toimivaltaisen viranomaisen tai kunnan tukena poikkeavissa tilanteissa. Poikkeavista tilanteista voidaan mainita esim. luonnon ääri-ilmiöt, kuten laaja-alaiset myrskyt tai voimakkaiden ukkosten aiheuttamat maastopalot, jotka tapahtuvat maaseudulla kaukana kuntien keskustaajamista.

Turvallisuutta Kainuun maaseudulle -hankkeen sisältöä on suunniteltu yhdessä Kainuun pelastuslaitoksen, Kainuun kylien ja Kainuun kuntien kanssa. Suunnittelun yhteydessä on pyritty huomioimaan myös muiden jo aikaisemmin toteutettujen hankkeiden yhteydessä muodostuneita havaintoja, kokemuksia sekä hankkeiden myötävaikutuksella muodostuneita ja hyväksi havaittuja toimintamalleja sekä saavutettuja tuloksia.

Turvallisuutta Kainuun maaseudulle -hankkeessa muodostetaan suomalaisen varautumisen yhteistoimintamallin periaatteiden mukainen palvelukonsepti, jossa maaseudun turvallisuudesta huolehditaan yhdessä maaseudulla asuvien asukkaiden, järjestöjen, metsästysseurojen, kyläyhdistysten, kuntien ja viranomaisten kesken. Hankkeen tavoitteena on vapaaehtoistoiminnan yhteensovittaminen ja järjestöjen, metsästysseurojen, kyläyhdistyksien, kuntien sekä viranomaisten yhteistyön edistäminen. Turvallisuusryhmät perustetaan maaseudulla asuvista vapaaehtoisista maaseudun asukkaista, jotka ovat merkittävä osa kriisinkestävää yhteiskuntaa ja maaseutua. Maaseudun asukkaiden tiedot, taidot ja turvallisuutta vahvistava asenne muodostavat yhteiskunnan ja maaseudun kriisinsietokyvyn perustan.

Turvallisuusryhmän tehtäviä ovat.

- Kylän turvallisuussuunnitelman laadinta ja kehittäminen (ennaltaehkäisevät toimenpiteet)

- Toimiminen maaseudun alueen (kylän) yhdyshenkilönä viranomaisten, kunnan ja muiden keskeisten sidosryhmien välillä (kylien yhdyshenkilöiden yhteystietorekisteri)

- Toimivaltaisen viranomaisen toiminnan tukeminen pelastusryhmän jäsenten kyvykkyys ja suorituskyky sekä lainsäädäntö huomioiden

- Digitaalisia viestintäalustojen hyödyntämien osana palvelutoimintaa

- Avustaminen maaseudun asukkaille kohdennettujen turvallisuus-, varautuminen- tai väestönsuojelukoulutustilaisuuksien järjestämisessä yhdessä järjestöjen, metsästyseurojen, kyläyhdistysten, kunnan tai viranomaisten kanssa.

- Maaseudun asukkaiden omatoimisen varautumisen edistäminen ja 72 tuntia varautumiskonseptin merkityksen korostaminen ja jalkauttaminen osaksi harvaan asuttujen alueiden kokonaisturvallisuutta

- Muut erilaiset maaseudun asukkaiden turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvät avustustehtävät oman kylän alueella.

- Maaseudulla asuvan väestön yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden edistäminen

 

Turvallisuusryhmän peruskoulutus sisältää mm. seuraavia aiheita:

- Perehdytys pelastustoimen perusteisiin

- Työturvallisuus

- Alkusammutus

- Hätäensiapu

- Tiedustelutoiminta

- Ryhmän johtaminen / toiminta ryhmän jäsenenä

- Naapuriaputoiminta

Päävastuu Kainuun pelastuslaitos. Digitaalisista etämenetelmistä vastaa Kainuun Nuotta ry.

 

Jatkossa järjestetään säännöllisesti jatkovalmennuksia ja erilaisia käytännön harjoituksia. Jatkotoimet räätälöidään ryhmän tarpeiden ja halukkuuksien mukaan esimerkiksi seuraavia aiheita voidaan ottaa esille

- Suuret ja laajamittaiset onnettomuudet sekä normaaliolojen häiriötilanteet:

- Luonnononnettomuudet kuten; myrskyt, tulvat jne.

- Metsäpalot.

- Rakennuspalot (esim. eläinsuojat).

- Evakuoinnissa avustaminen.

- Mahdolliset etsinnät osana vapepa-toimintaa (poliisin vastuulla olevaa toimintaa).

- Erilaiset muut avustustehtävät.

 

 

Lisätiedot ja kyselyt:

 

Jari Pirttimaa

Turvallisuus koordinaattori

Turvallisuutta Kainuun maaseudulle

-hankkeesta elämään

Kainuun nuotta ry

jari.pirttimaa@kainuunkylat.fi

0505274673

 

Pää- ja johtovastuu hankkeesta on Kainuun Nuotta ry:llä

           

 

Koulutuksista vastaa Kainuun pelastuslaitos.

 

 

Hanke on rahoitettu: