MAPA-MAASEUDUN PALVELUVERKOSTO

MAPA-maaseudun palveluverkostot

Harvaan asutun maaseudun ihmisten elämisen arjessa on yhteistä pitkät matkat sekä keskuksen palveluihin että tuotteiden markkinoille. Arkea haittaavat usein heikot liikenne- ja tietoliikenneyhteydet. Sen sijaan naapuri on lähellä. Eläminen vähäisten julkisten ja yksityisten palvelujen varassa vaatii yhteistoimintaa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä.

Maaseudun palvelujen tuottamiseen tarvitaan monialaisia palvelumuotoja ja verkostomaisesti toimivia palvelukeskuksia, joiden tehtävänä on turvata harvaan asutun alueen kansalaisten lähipalvelut, tukea maaseudun yritysten toimintaedellytyksiä, lisätä paikallista osaamista, yhteistyötä ja parantaa järjestöjen palveluedellytyksiä. Hyvinvointi ja palveluiden saatavuus ovat vetovoimaisen maaseudun perusedellytys.

Maaseudun palvelukeskukset ovat kustannustehokas tapa turvata asukkaiden hyvinvointi ja lähipalveluiden saatavuus. Palvelukeskuksien perustaminen ei vaadi uusia tiloja, uusia toimijoita tai uusia resursseja – kyse on olemassa olevien tilojen tehokkaammasta käytöstä, toimijoiden yhteistyöstä ja resurssien uudelleen suuntaamisesta. Poikkihallinnollisella ja sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä saavutetaan myös säästöjä mm. voimavarojen tehokkaammalla käytöllä ja ennalta ehkäisevään työhön painottamalla.

Maaseudun palvelukeskukset eivät synny ja kehity itsestään, vaan tarvitsevat monialaisen yhteistyöverkoston kylä-, kunta-, maakunta- ja valtakuntatasolla. Parhaimmillaan maaseudun palvelukeskukset muodostavat verkoston, joka sekä tukee eri tahojen ohjelmien ja strategioiden jalkauttamista että mahdollistaa kylätason tarpeiden esille tulon valtakunnallisessa päätöksenteossa. Maaseudun palvelukeskuksilla edistetään maaseudun elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja turvallisuutta. Maaseudun palvelukeskuksien kehittämisessä hyödynnetään myös kansainvälisiä yhteistyösuhteita levittäen ja vaihtaen hyviä käytäntöjä.

Mapa-hankkeen suunnitelma. Lataa tästä

Lentiiran pilotti lataa tästä

Vaarankylän pilotti. Lataa tästä

Neittävän pilotti. Lataa tästä