Uutiskirje ei näy oikein? Katso uutiskirje selaimessa.

 

   

04.12.2018

Yhteiskunta muuttuu – miten Kainuun Nuotta ry:n toiminta?

Kainuun Nuotta ry on Kainuun kylä- ja kaupunkien asukastoiminnan maakunnallinen kattojärjestö. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää kyliä ja asuinalueita, siellä asuvien ihmisten halukkuutta ja mahdollisuuksia luoda Kainuusta eläväisten ihmisten maakunta. Yhdistyksen päätoimialueet ovat demokratia, edunvalvonta, hyvinvointi, paikalliset palvelut digitaalisuus, syrjäytymisen ehkäisy, työllisyyden hoito sekä monikulttuurisuus. Verkostoon kuuluu 152 paikallista yhdistystä.

Kainuun Nuotta ry:n verkosto   muodostuu   paikallisista kansalaislähtöisistä, moniarvoisista ja avoimista jäsenverkostoista. Yhteisöllisyyden ja vapaaehtoisuuden  rakennusaineena on aina ollut  vahva arvopohjainen toiminta. Yhteiskunnan eri rakennemuutokset luovat verkostolle haasteita ja myös mahdollisuuksia.  Perinteinen aatteellinen vapaaehtoistyö on säilynyt ja rinnalle on kehittynyt yhteiskunnallista  palvelutuotantoa.

Maakunta ja SOTE-uudistusta ajetaan ylös kovaa vauhtia. Uusien palvelutuotantomallien tavoitteena on vastata mm. sosiaali- ja terveyden huollon  palvelutarpeen kasvun ja vähenevien  resurssien muodostamaan haasteeseen.  Kehittämistyössä on monia haasteita ja mahdollisuuksia. On huomioitava paranevatko kansalaisten palvelut, miten uudistuksissa otetaan huomioon kansalaisten ja myös harvaan asutun maaseudun erityispiirteet? Mitä valinnanvapauden toteutuminen kansalaisen kannalta tarkoittaa? Pystyvätkö pienet toimijat tuottamaan palveluja uudessa toimintaympäristössä?  

Järjestön vahvuus palvelujen tuottamisessa perustuu paikallisuuteen, kohderyhmien tuntemiseen, yhteisöllisyyteen, sekä mahdollisuuteen hyödyntää  vapaaehtoistyötä. Säännöllisesti tuotettavia ja  kestäviä palveluja voidaan kuitenkin tuottaa  vain palkatun henkilöstön toteuttamana. Palvelutuotannon turvaamiseksi tarvitaan yhä useammin sellaisia uusia toimintamuotoja, jossa toimijat kykenevät operoimaan kannattavasti pienillä katteilla ja joiden tavoitteena ei ole voiton saanti vaan palvelu ja yleishyödyllisyys. Tämä edellyttää mm. julkisen sektorin vahvempaa luottamusta kolmannen sektorin toimintaan, määrärahojen aktiivista ja  uudenlaista käyttöä palvelujen tuotannossa.  Tarvitaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin  uudenlaista kumppanuutta vapaaehtoistoiminnan ja paikallisen palvelutoiminnan kehittämiseen.

Veli-Matti Karppinen

Kainuun Nuotta ry

Toiminnanjohtaja

 


 

 

Kllikkaa kuvaa suuremmaksi

Tule vastaan!

Tule vastaan! Nuorten maahanmuuttajien itsenäistymisen tukeminen digitalisaatiota hyödyntäen- hanke. Hankkeen tavoitteena muodostaa vapaaehtoisten verkosto, joka pitkäjänteisesti tukee nuoria. Hankkeessa kehitetään digitaalisten välineiden ja verkoston käyttöä yhteydenpidossa.

Hankkeen päätavoitteena on sosiaalisien siltojen rakentaminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen sosiaalisiin verkostoihin Kainuussa asuville nuorille ja nuorille aikuisille, jotka ovat alaikäisinä ilman huoltajaa tullet Suomeen humanitaarisista syistä.
Digitaalisia palveluja hyödyntämällä vapaaehtoiset kykenevät tavoittamaan nuoria useammin, verkostoitumaan keskenään ja luomaan tukiverkostoa maakunnallisesti. Digitalisaation avulla on mahdollista rakentaa uutta nykyaikaista sähköistä vuorovaikutusmallia nuorten tukemiseen, käyttää yhteistä kiinnostusta digitalisaatioon, oppia yhdessä tekemällä ja hyödyntämällä. Hankkeen kohderyhmänä ovat Kainuussa asuvat humanitaarisista syistä alaikäisinä ilman huoltajaa tulleet oleskeluluvan saaneet lapset, nuoret ja nuoret aikuiset.

Toisena kohderyhmänä ovat toimintaan osallistuvat vapaaehtoiset tukihenkilöt. Hankkeen aikana hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti nopeiden tietoliikenneyhteyksien mahdollisuuksia sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Hankkeen alkuvaiheessa viestintäratkaisut otetaan käyttöön asiantuntijoiden ohjauksessa ja tarvittaessa yhteistyöverkoston toimijoille järjestetään tukea laitteiden ja ohjelmistojen käytössä. Hankkeen aikana käytetään Skype-, Viber- WhatsApp-sovelluksia nuorten ja vapaaehtoisten yhteydenpitoon.

Hankkeessa on mukana 20 nuorta ja 8 tukihenkilöä. Hankkeessa toimii asiantuntijaryhmä, joka kokoontuu 5 kertaa hankkeen aikana. Asiantuntijaryhmän kokouksissa on täsmennetty hankesuunnitelmaa, jaettu kokemuksia ja saatu hyviä vinkkejä ja hyödyllistä tietoa hankkeen tavoitteiden etenemiseen. Asiantuntijaryhmään kuuluivat mm. vapaaehtoinen tukihenkilö ja aikuinen nuori (tuettava). Hanketulokset tässä vaiheessa osoittavat, että Kainuussa on aktiivisia ihmisiä, jota ovat valmiita auttamaan ja olemaan mukana nuorten elämässä.

Toiminta alkaa 1.2.2018 ja kestää 31.12.2018 asti

Hanketta rahoittaa Työ -ja elinkeinoministeriö

LUE LISÄÄ >>


 

 

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Jätevesi

Kainuun Nuotta on tarjonnut vuodesta 2012 Kainuussa kaikille kiinteistöjen omistajille haja-asutusalueilla maksutonta sekä puolueetonta, laitevalmistajista vapaata jätevesineuvontaa.

Jätevesineuvontaa on toteutettu käymällä kiinteistöillä, pidetty luentoja erilaisissa paikoissa, esim. kouluissa, kaupungintaloilla, kirjastoissa, jne. Tori- ja kylätapahtumissa sekä infopisteissä on annettu vastauksia kiinteistöjen omistajien kiperiin kysymyksiin jätevesilaista ja -asetuksesta.

Vuosittaisilla valtakunnallisilla jätevesiviikoilla toukokuussa on pidetty tiedotustilaisuuksia eripuolilla Kainuuta. Näissä tilaisuuksissa ovat kiinteistöjen omistajat saaneet kysellä omien jätevesijärjestelmistä kelpuutuksista ja nykyisen jätevesilain ja -asetuksen mukaisuudesta.

Jätevesilaki ja -asetus tulivat voimaan 3.4.2017 ja siirtymä aika on 31.10.2019 asti. Tämä tarkoittaa, sitä että siirtymäajan mennessä umpeen, on jokaisen haja-asutusalueella kiinteistön omistavan laitettava jätevesijärjestelmänsä kuntoon määräaikaan mennessä.

 

LUE LISÄÄ >>


 

 

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Taloushallinto

Tarjoamme asiakkaallemme nopean, vaivattoman ja varman tavan hoitaa yrityksen taloushallintoa. Voimme tarjota kokonaispalvelun, jonka etuja ovat mm. nopea raportointi, joka mahdollistaa nopean reagoinnin toiminnan muutoksiin. Erityisosaamistamme on hankekonsultointi ja -raportointi sekä rahoitus. Palvelut tuottaa GrowNow Oy, joka on Kainuun Nuotta Oy:n 100%:sti omistama kehitysyhtiö, GrowNow.fi

Siirrymme  tuloverorekisteriin 1.1.2019 alkaen, jolloin viranomaiset (esim. Kela, työeläkelaitokset, Verohallinto) saavat tiedot suoraan kuukausittain päivittyvästä rekisteristä. Palkansaajan kannalta rekisteri helpottaa huomattavasti asiointia ko. tahojen kanssa. Tuloverorekisterin käyttöönotto ei vaadi erityisiä toimenpiteitä palkansaajalta.

LUE LISÄÄ >>


 

 

Digitaalisuus

Maaseudulla välimatkat ovat usein pitkiä, kasvukeskuksiin keskitetyt palvelut kaukana ja sähköisten palvelujen hyödyntäminen edellyttää osaamista. Maaseudun digitaalinen toimintaympäristö muuttuu nopeasti valokuituverkkojen hyödyntämisen seurauksena.

Maaseudun yritysten liiketoiminta, kolmannen sektorin elinkeinollinen palveluntuotanto perustuvat jatkossa digitalisaation vahvaan hyödyntämiseen. Uudet digitaaliset viestintä, koulutus ja neuvontapalvelut perustuvat kaksisuuntaisen videoyhteyden hyödyntämiseen.

Kainuun Nuotta vastaa haasteeseen kehittämällä sähköisiä neuvontapalveluita, joiden  tavoitteena on parantaa ja monipuolistaa kohderyhmien digiosaamista aktivoimalla, valmentamalla ja neuvomalla toimijoita hyödyntämään digitaalista viestintää arkipäivän toiminnoissa.

Pääkohderyhmiä ovat paikalliset yritykset, elinkeinollista ja yrittäjämäistä toimintaa harjoittavat kolmannen sektorin toimijat sekä yrittäjämäisesti toimivat maaseudun kehittäjät. Toisena kohderyhmänä ovat palvelujen käyttäjät, eli maaseudun asukkaat ja kyläyhdistykset.

LUE LISÄÄ >>


 

 

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Monikulttuurinen toimintakeskus Monika

Monikulttuurinen toimintakeskus Monika tarjoaa matalankynnyksen olohuonetoimintaa, eri kielistä ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä monipuolista ryhmätoimintaa mm. liikuntaan, musiikkiin, ajankohtaisiin asioihin, suomalaiseen toimintakulttuuriin tutustumiseen liittyen.

Toiminta on kaikille avointa ja maksutonta. Monika on auki ympäri vuoden kaikkina arkipäivinä klo 10-19. Toimitilat sijaitsevat entisen postin tiloissa, osoitteessa Pohjolankatu 16. Teemme aktiivista yhteistyötä asiakkaiden, alueen yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Toiminnan kohderyhmänä ovat alueelle eri syistä muuttavat ulkomaalaiset.  

Vuonna 2018- 2019 panostamme Monikan ohjaus- ja neuvontapalveluiden tehostamiseen ja laajenemiseen hyödyntäen videoasiointijärjestelmää, joka mahdollistaa eri puolilla Kainuuta asuvien asiakkaiden kotoa asioinnin. Lisäksi erityisenä kohderyhmänä ovat syrjäytymisuhan alla olevat ja syrjäytyneet maahanmuuttajat, joille järjestämme erilaista ryhmätoimintaa.

Monikan tavoitteena on tarjota paikka, jonne voi tulla tapaamaan ystäviä tai tutustumaan uusiin ihmisiin. Toiminnan päämääränä on lisätä asiakkaiden hyvinvointia ja kotoutumista. Toiminnassa pyritään reagoimaan nopeasti alueen muuttuviin tarpeisiin.

Toimintaa tukee STEA:n myöntämä Ak-avustus.

LUE LISÄÄ >>


 

 

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

MOK – Maahanmuuttajien osallisuus Kainuussa hanke

MOK-maahanmuuttajien osallisuus Kainuussa -hankkeen tarkoituksena on valmentaa ja sitouttaa 3. sektorin yhteistyöverkosto osallisuuteen ja pysyvään, vastuulliseen, maahanmuuttajien kotoutumista mahdollisimman varhain edistävään kumppanuustyöhön. Hankkeella vahvistetaan kulttuurienvälistä yhteistyötä, edistetään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja ehkäistään syrjäytymistä ja ulkopuolisuutta. Kohderyhminä ovat yhdistykset, kunnat ja yhteisöt sekä alueella asuvat maahanmuuttajat.

Hanke kartoittaa ja löytää keinoja kohderyhmien aktivoimiseen ja osallisuuden lisäämiseen. Järjestöjen, yhteisöjen ja viranomaistoimijoiden monikulttuurinen kumppanuuspöytä rakentuu Kainuun pysyväksi toimintamalliksi. Yhteistyössä osahankkeiden (Kainuun Liikunta, MLL:n Kainuun piiri ja Kajaanin 4H-yhdistys) kanssa laaditaan kaikille avoin harrastetarjotin, joka edistää alueelle muuttavien varhaista kotoutumista. Hankkeessa toteutetaan verkoston koulutuksia ja valmennuksia (verkostoituminen, kulttuurien kohtaaminen, some-viestintä), järjestetään tapahtumia ja hyödynnetään uusia digitaalisia mahdollisuuksia.  

Harrastekainuu.fi

Harrastekainuu.fi -sivusto on kainuulaisten yhdistysten yhteinen sähköinen harrastetarjotin, jonka avulla paikallinen harrastustoiminta löytyy helposti sitä etsiville. Sivustoa rakennetaan parhaillaan ja siihen mukaan ovat tervetulleita kaikki kainuulaiset järjestöt ja yhdistykset, jotka tarjoavat harrastustoimintaa.

Harrastekainuu.fi -sivusto on rakennettu palvelemaan kainuulaisia harrastustoimintaa tarjoavia yhdistyksiä. Se helpottaa palvelujen markkinointia ja tiedottaminen tehostumista, sekä lisää yhdistysten näkyvyyttä. Yhdistys saa uusia jäseniä, toiminta virkistyy ja toivon mukaan myös edistää yhdistysten keskinäistä yhteistyötä ja osallisuutta. Asukkaat saavat ajantasaista tietoa yhdistysten tarjoamista palveluista ja ne löytyvät helposti yhdeltä sivustolta. Sivuston tarkoituksena on myös kannustaa ja innostaa osallistumaan ja löytämään uusia harrastusmahdollisuuksia ja ystäviä.

Sivusto on osa Maahanmuuttajien osallisuus Kainuussa -hankkeen toimintaa. Alun perin sivustoa suunniteltiin Kainuuseen tuleville maahanmuuttajille, mutta hankkeen edetessä tultiin siihen tulokseen, että tällainen sivusto olisi hyvä tehdä kaikille jo Kainuussa asuville ja heille, jotka muuttavat myös muualta Suomesta Kainuuseen. Sivusto pyritään pitämään mahdollisimman selkeänä ja sen tekemisessä huomioidaan myös ne henkilöt, joiden suomen kieli on vielä heikompaa tai jos henkilöllä on hahmottamiseen liittyviä haasteita.

Sivustoa rakennetaan Kainuun Nuotta ry:n, MLL Kainuun Piiri ry:n, Kainuun Liikunta ry:n, sekä Kainuun 4H-yhdistysten yhteistyönä. Sivuston toteutus on tehty hankkeen omana työnä ja jatkossa hankkeen jälkeen, sivuston ylläpidosta ja jatkokehittämisestä vastaa Kainuun Nuotta ry. Hankkeen jälkeen Harrastekainuu siirtyy osaksi Kainuun Nuotta ry:n palvelutoimintaa. Liittyminen on maksutonta ja helppoa. Ainoa vaatimus tämän sivuston ylläpitäjällä on yhdistyksille ja järjestöille se, että he pitävät omat nettisivunsa ja yhteystietonsa ajantasaisina. Tarvittaessa viestintään saa neuvoa hankkeen toimesta ja koulutustakin voidaan järjestää, jos tarvetta ja osallistujia löytyy tarpeeksi.

LUE LISÄÄ >>


 

 

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Kainuun puromyllyjen restaurointi hyvässä vauhdissa

Senaatti-kiinteistöt myi Kainuun Nuotta ry:lle 12 eri puolilla Kainuuta sijaitsevaa puro- ja 2 tuulimyllyä huhtikuussa 2018. Samassa yhteydessä sovittiin myllyjen kattojen restauroinnista Senaatti-kiinteistöjen kustannuksella. Edellisen kerran myllyjä on restauroitu 80-luvun lopulla, mitä varten alkuperäiset myllytalot myivät myllyt Museovirastolle. Kyseessä olevat vesimyllyt ovat osa merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä Kainuussa, minkä vuoksi Museovirasto on tehnyt niistä suojeluesityksen rakennusperinnön suojelusta annetun lain nojalla. Tämä suojeluesitys on tällä hetkellä käsittelyssä Kainuun ELY-keskuksessa.

Kainuun museo on jo vuonna 2009 arvioinut lähes jokaisessa kyseessä olevassa myllyssä olevan kunnostustarvetta. Yleisimmin kunnostuksen tarpeessa ovat katot, vesirännit ja patorakenteet, myllykoneistot ovat säilyneet paremmin. Kattojen restaurointityö tehdään nyt kutakuinkin ajallaan, huonokuntoisimmissakaan myllyissä ei ole vielä ehtinyt syntyä suurempia vuotovahinkoja.  Kattomateriaalina on useimmiten päre, muutamassa tuohi ja tuulimyllyissä lauta. Kattojen restaurointi on näille myllyille välttämätön ensiapu, muissa rakenteissa on jatkossa paljon enemmän tehtävää.

Tänä vuonna vesimyllyjen katot on restauroitu Vuonteenkosken ja Niskankosken myllyillä Kuhmossa, Paasikosken myllyllä Puolangalla, Runtin myllyllä Suomussalmella ja Lakiahon myllyllä Sotkamossa. Samoin on restauroitu Huovilan tuulimyllyn katto Kajaanissa ja Pupon tuulimyllyn katto Suomussalmella. Lisäksi myllyrakennuksia on tarvittaessa nostettu ja ympäristöjä on raivattu kattojen restaurointitöiden yhteydessä. Kunnostustyöt jatkuvat ensi vuonna.

LUE LISÄÄ >>


 

 

Klikkaa kuvaa suuremmaksi 

Edelleensijoitustoiminta osaksi työjaksoa

Yhdistysten työvalmennuksessa vahvistetaan palkkatuettujen työntekijöiden ammatillisia valmiuksia aidoissa työympäristöissä.

Palkkatukityöjaksolle haetaan työllistymistä edistävää vaikuttavuutta erilaisilla palveluilla ja tukitoimilla, joista yksi on edelleensijoitus toisen työnantajan palvelukseen.

EDELLEENSIJOITUS
Edelleen sijoittamisella tarkoitetaan työntekijän siirtymistä väliaikaisesti palkkatukityöstä toisen työnantajan palvelukseen
•    Edellyttää sekä työnantajan että työntekijän suostumusta
•    Enintään 30 päivän ajaksi
•    Työsuhde säilyy palkkatukityönantajaan
•    Kirjallinen sopimus laaditaan
•    Edellyttää ettei yritys, johon työntekijä siirtyy, ole irtisanonut työntekijöitä palkkatuen hakemista edeltäneen 12 kuukauden aikana tai, että irtisanottu työntekijä on otettu takaisin työsuhteeseen ennen palkkatuetun työntekijän siirtoa

EDELLEENSIJOITUKSEN EDUT
•    Työntekijä pääsee kokeilemaan työntekoa toisessa työpaikassa
•    Työntekijä voi näyttää osaamistaan, motivaatiotaan ja asennettaan
•    Työllistymismahdollisuus
•    Yritys voi kuluitta testata työntekijän sopivuutta yrityksen työtehtäviin

Kainuun Nuotta ry:n yrityskoordinaattori Mauri Möttönen auttaa edelleen sijoitustyöpaikan löytymisessä. Työntekijä voi myös itse etsiä haluamaltaan toimialalta tai yrityksestä edelleen sijoitustyöpaikkaa.

LUE LISÄÄ >>

 

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

04.12.2018